หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
B.Eng. (Computer Engineering)

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร


หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เริ่มเปิดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โดยมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี


จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
+

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนอาจารย์

จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

ช่วงเวลารับสมัคร


ความรู้สึกของศิษย์เก่า


การจัดอบรมจากทางหลักสูตร


อบรมพื้นฐาน micro:bit

อบรมพื้นฐาน micro:bit (ฟรี) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงานราชภัฏตักศิลา ณ อาคาร 37 ชั้น 5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ: Smart Farm

อบรมเชิงปฏิบัติการ: ระบบควบคุม Smart Farm (ฟรี) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในงานราชภัฏตักศิลา ณ อาคาร 37 ชั้น 5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ติดต่อหลักสูตรได้ที่
  • 9870 St Vincent Place, Glasgow