Computer Engineering Day

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงาน "Computer Engineering Day" ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

กิจกรรมภายในงาน

  • ภายในงานมีการนำเสนอโปสเตอร์โครงงานวิจัย
  • การสาธิต[DEMO] ชิ้นงานของงานวิจัย
  • กิจกรรมจับรางวัลสำหรับผู้ร่วมงาน