• ข้อมูลพื้นฐาน
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายวิชา
 • แผนการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตร


ชื่อหลักสูตร:

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อปริญญา:

ชื่อเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Eng. (Computer Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจใน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย ของระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ: เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ประเภทหลักสูตร: หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

ภาษาที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน: ภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา: รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรระบบฮาร์ดแวร์
 • วิศวกรระบบซอฟต์แวร์
 • วิศวกรระบบเครือข่าย
 • วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรระบบฝังตัว
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักออกแบบขั้นตอนวิธี
 • ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์
 • โปรแกรมเมอร์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องเรียนตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
ก.1 กลุ่มวิชาภาษา 9
ก.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
ก.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์ 9
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต (ฝึกงาน / สหกิจ)
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 98 / 98
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 30 / 30
ข.2 วิชาชีพบังคับ 50 / 47
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน 18 / 15
ข.4 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
- ข.4.1 วิชาสหกิจศึกษา (นับหน่วยกิต) 0 / 6
- ข.4.2 วิชาฝึกงาน (ไม่นับหน่วยกิต) 1 / 1
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 30 หน่วยกิต
2100001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mathematics I
3(3-0-6)
2100002 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Engineering Mathematics II
3(3-0-6)
2100003 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
Engineering Mathematics III
3(3-0-6)
2100004 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1
Physics for Engineering I
3(3-0-6)
2100005 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1
Physics Laboratory for Engineering I
1(0-3-2)
2100010 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3(2-2-5)
2100012 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3(3-0-6)
2100013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Fundamentals of Computer Programming
3(2-2-5)
2100014 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม
Engineering Workshop Practice
1(0-3-2)
2113115 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3(3-0-6)
3024110 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1
Technical English for Engineering I
3(3-0-6)
2113324 การเตรียมความพร้อมในการทำงานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
Work Preparation and Continuing Self-Development
1(0-3-2)

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 50 หน่วยกิต นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่าน ในทุกรายวิชาต่อไปนี้ สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา 2113432 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชา 2113430 โครงงานวิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 และ วิชา 2113431 โครงงานวิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 7 หน่วยกิต
2113101 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Workshop
1(0-3-2)
2113325 การสื่อสารข้อมูล
Data Communication
3(2-2-5)
2113326 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3(2-2-5)
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต
2113205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Programming
3(2-3-6)
2113318 ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
3(2-2-5)
2113321 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3(2-2-5)
2113322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3(2-2-5)
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 9 หน่วยกิต
2113206 วิยุตคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น
Discrete Mathematics and Linear Algebra
3(3-0-6)
2113104 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithm
3(2-2-5)
2113215 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
Assembly Programming
3(2-2-5)
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตกรรมคอมพิวเตอร์ 15 หน่วยกิต
2113103 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์
Analog Electronics
3(2-2-5)
2113208 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
Digital Circuit and Logic Design
3(2-2-5)
2113209 วงจร สัญญาณ และระบบ
Circuit Signal and System
3(2-2-5)
2113320 ไมโครโพรเซสเซอร์และการต่อประสาน
Microprocessor and Interfacing
3(2-2-5)
2113323 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture
3(2-2-5)
กลุ่มประยุกต์ใช้และบูรณาการ 7 หน่วยกิต
2113103 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Creative Thinking and Problem Solving
1(0-3-2)
2113208 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Entrepreneurial Spirit Incubation for Computer Engineering
2(1-2-3)
2113209 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Seminar in Computer Engineering
1(0-3-2)
2113320 โครงงานวิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Engineering Project I
1(0-3-2)
2113323 โครงงานวิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Engineering Project II
2(0-6-3)

กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดเพิ่มเติมภายหลังอย่างน้อย 18 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา 2113491 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา ต้องเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดเพิ่มเติมภายหลังอย่างน้อย 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์
2113500 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital System Design
3(2-2-5)
2113504 วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นแนะนำrIntroduction to Robotics 3(2-2-5)
2113505 การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
Micro Robot Development
3(1-6-5)
2113506 ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
High Performance Computing
3(2-2-5)
2113507 ระบบฝังตัว
Embedded Systems
3(2-2-5)
2113508 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
Digital Signal Processing
3(2-2-5)
2113509 การเรียนรู้ของเครื่อง
Machine Learning
3(2-3-6)
2113510 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
Internet of Things
3(1-6-5)
กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์
2113511 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information Systems Analysis and Design
3(2-2-5)
2113512 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
Design and Analysis of Algorithm
3(2-2-5)
2113513 การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์
UNIX System Programming
3(2-2-5)
2113514 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
JAVA Programming
3(2-2-5)
2113515 ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3(2-2-5)
2113516 การออกแบบเกม
Game Design
3(2-2-5)
2113524 ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย
Distributed Computing
3(2-2-5)
2113525 ขั้นตอนวิธีแบบขนาน
Parallel Algorithm
3(2-2-5)
2113526 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database Systems
3(2-2-5)
2113531 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3(2-2-5)
2113533 เหมืองข้อมูล
Data Mining
3(2-2-5)
2113535 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
Expert Systems
3(2-2-5)
2113538 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
Computer Graphics
3(2-2-5)
2113539 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์
Applied Artificial Intelligence
3(2-2-5)
2113541 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
Computer Vision
3(2-2-5)
2113542 เทคโนโลยีเว็บ
Computer Vision
3(2-2-5)
2113544 การโปรแกรมเว็บเซอร์วิสส์
Web Services Programming
3(2-2-5)
2113546 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business Technology
3(2-2-5)
2113548 หลักการของระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
Principles of Geographic Information Systems
3(2-2-5)
2113550 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
Law and Ethics for Computer Engineer
3(3-0-6)
2113552 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
Internet Technology
3(2-2-5)
2113554 การประมวลผลภาพ
Image Processing
3(2-2-5)
2113555 การบีบข้อมูลและสัญญาณ
Data and Signal Compression
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2113556 การเขียนโปรแกรมเครือข่าย
Network Programming
3(2-2-5)
2113559 การประมวลผลบนอุปกรณ์พกพาและการสื่อสารไร้สาย
Mobile Computing and Wireless Communication
3(2-2-5)
2113560 เครือข่ายโทรคมนาคม
Telecommunication Networks
3(2-2-5)
2113562 การออกแบบเครือข่ายในองค์กร
Campus Network Design
3(2-2-5)
2113563 ปฏิบัติการดูแลและบริหารระบบเครือข่าย
Network Administrator and Management Laboratory
3(2-2-5)
2113564 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
Computer Security
3(2-3-6)
2113566 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
Data Center Management
3(2-2-5)

นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าสามในสี่ของหน่วยกิตทั้งหมด หรือมีสถานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือสูงกว่า ต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิตและต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) ในรายวิชาต่อไปนี้

กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
2113329 ฝึกงาน
Practical Training (ไม่นับหน่วยกิต)
1
2113432 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Co-perative Education for Computer Engineering
6

หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วในหลักสูตร หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินจากที่กำหนดไว้ให้ ถือว่าเป็นการลงทะเบียนแบบร่วมเรียน

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2100001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3 (3 0 6)
2100004 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1 3 (3 0 6)
2100005 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1 1 (0 3 2)
2113101 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (0 3 2)
2113102 แอนาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2 2 6)
2113103 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ ปัญหาสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (0 3 2)
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 3 (2 2 5)
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 3 (2 2 5)
รวม 18 (12 15 33)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2100002 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3 (3 0 6)
2100010 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2 2 5)
2100014 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1 (0 3 2)
2113104 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2 2 5)
2100013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2 2 5)
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2 (1 2 3)
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2 (1 2 3)
รวม 17 (11 13 29)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2100003 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3 (3 0 6)
2100012 วัสดุวิศวกรรม 3 (3 0 6)
3024110 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3 (3 0 6)
2113205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 (2 3 6)
2113206 วิยุตคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น 3 (3 0 6)
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2 (1 2 3)
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 3 (2 2 5)
รวม 20 (17 7 38)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2113215 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3 0 6)
2113207 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3 (2 2 5)
2113208 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3 (2 2 5)
2113209 วงจร สัญญาณ และระบบ 3 (2 2 5)
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2 (1 2 3)
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 3 (2 2 5)
รวม 17 (12 10 29)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2113318 ระบบฐานข้อมูล 3 (2 2 5)
2113320 ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน 3 (2 2 5)
2113321 ระบบปฏิบัติการ 3 (2 2 5)
2113325 การสื่อสารข้อมูล 3 (2 2 5)
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2 (1 2 3)
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 3 (2 2 5)
รวม 17 (11 12 28)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2113322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (2 2 5)
2113323 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (2 2 5)
2113324 การเตรียมความพร้อมในการทำงานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 1 (0 3 2)
2113326 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2 2 5)
2113328 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (0 3 2)
21135xx วิชาชีพเลือก 3 (2 2 5)
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2 (1 2 3)
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 3 (2 2 5)
รวม 19 (11 18 30)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2113329 การฝึกงาน
(ไม่นับหน่วยกิต)
1
รวม 1

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาสหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2113430 โครงงานวิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 (0 3 2)
21135xx วิชาชีพเลือก 3 (2 2 5)
21135xx วิชาชีพเลือก 3 (2 2 5)
21135xx วิชาชีพเลือก 3 (2 2 5)
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 0 6)
รวม 13 (8 13 23)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2113432 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6(450)
รวม 6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2 (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาสหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2113431 โครงงานวิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 (0 6 3)
2113427 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (1 2 3)
21135xx วิชาชีพเลือก 3 (2 2 5)
21135xx วิชาชีพเลือก 3 (2 2 5)
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 0 6)
รวม 13 (8 12 22)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2113427 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (1 2 3)
21135xx วิชาชีพเลือก 3 (1 6 4)
21135xx วิชาชีพเลือก 3 (2 2 5)
21135xx วิชาชีพเลือก 3 (2 2 5)
21135xx วิชาชีพเลือก 3 (1 6 4)
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 0 6)
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 0 6)
รวม 20 (14 14 35)