• ชื่อปริญญาที่ได้รับหลังสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะได้ชื่อปริญญาว่าอะไร ?
  • อยากทราบวันเปิดภาคเรียนว่าเปิดวันไหน ?
  • นักศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถกู้ยืม กยศ. หรือ กรอ.ได้ไหม ?
  • ปวส. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาเรียนได้หรือไม่ ?
  • กศน. สามารถเรียนหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ ?

คำตอบ: ชื่อเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) หรือ ชื่อย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) รายละเอียดอื่น ๆ นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่ ข้อมูลหลักสูตร

คำตอบ: นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่ ปฏิทินการศึกษา

คำตอบ: ได้ค่ะ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถกู้ยืม กยศ. และ กรอ. โดยดูรายละเอียดได้ที่ ด้ที่ https://www.studentloan.or.th

คำตอบ: ได้ค่ะ สามารถนำใบเกรดมาเทียบกับทางสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เลย

คำตอบ: สำหรับคนที่จบ กศน สามารถมาสมัครได้เลยค่ะ ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะสมัครเรียนไม่ได้ ทางเราเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่สนใจค่ะ