ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ . . .

รายวิชาที่ใช้สอน
 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 • ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
 • ระบบฐานข้อมูล
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์


ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ . . .

รายวิชาที่ใช้สอน
 • แอนาล็อกอิเล็กทรอนิกส์
 • การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
 • การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
 • เครือข่ายโทรคมนาคม

ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว


ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว . . .

รายวิชาที่ใช้สอน
 • ไมโครโฟรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อใช้งาน
 • ระบบสมองกลฝังตัว
 • สถาบัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 • การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้